Przejdź do treści

Green Power

Nowelizacja ustawy wiatrakowej

13 marca 2023 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy wiatrakowej z odległością 700 m. Ustawa zmieniająca zacznie obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących włączenia mieszkańców gminy, na terenie której zlokalizowana ma być elektrownia wiatrowa do katalogu prosumentów wirtualnych, które wejdą w życie z dniem 2 lipca 2024 r. 

Ustawa wiatrakowa w ostatecznym brzmieniu zakłada, że zostaje utrzymana dla elektrowni wiatrowych tzw. zasada 10h (dziesięciokrotność całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej), jednak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie mógł określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, przy czym nie będzie ona mogła być mniejsza niż 700 m. Wymagana minimalna odległość wiatraków od zabudowań mieszkalnych będzie określana na podstawie m.in. wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych czy też obowiązkowo przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wykonywanej dla projektu planu miejscowego. Ponadto wprowadzono zasadę, że odległość nowych budynków od elektrowni wiatrowych wynosić będzie nie mniej niż 700 m.

W ustawie pozostawiono zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000.  

Ustawa zmieniła wymagania dotyczące planów miejscowych lokalizujących elektrownie wiatrowe. Pojawił się obowiązek uchwalenia planu miejscowego co najmniej dla obszaru położonego w granicach gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, znajdującego się w odległości 700 m.

Ustawa wprowadza możliwość korzystania przez lokalne społeczności z energii produkowanej przez elektrownie wiatrowe. Inwestor realizujący budowę elektrowni wiatrowych będzie musiał przeznaczyć co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej do objęcia przez mieszkańców gminy, aby mogli oni uzyskać status prosumenta wirtualnego. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli zawrzeć umowę z inwestorem i korzystać z zielonej energii. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *