Przejdź do treści

Green Power

Pozwolenia

Pozwolenia

W następnym etapie dbamy o formalności związane z realizacją projektu, w tym o:

– Negocjacje warunków oraz podpisanie umów dzierżawy z właścicielami gruntów
– Wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej do właściwego zakładu energetycznego
– Wystąpienie o zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
– Wystąpienie o wydanie warunków zabudowy i pozwoleń na budowę
– Negocjacje z partnerami biznesowymi (władzami lokalnymi, właścicielami gruntów i zakładami energetycznymi)
– Opracowanie raportów oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko
– Uzyskanie decyzji środowiskowych
– Negocjacje i podpisanie umowy przyłączeniowej
– Uchwalenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Efektem działań podjętych na tym etapie jest uregulowanie wszystkich formalności oraz uzyskanie kompletu pozwoleń i umów. Te ostatnie są wynikiem dialogu i negocjacji, zapewniających satysfakcję wszystkim stronom. Daje to dodatkową gwarancję stabilności inwestycji.